De website en uw persoonsgegevens

Pagina's opvragen
Bij uw bezoek aan de Makeitwork.nu-website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de Makeitwork.nu-website beter af te stemmen op de behoefte van gebruikers en de dienstverlening aan u te optimaliseren.
Op de Makeitwork.nu-website wordt geen informatie verzameld door gebruikmaking van cookies, tenzij dit expliciet wordt meegedeeld. Cookies worden bovendien alleen gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van de site. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dat op desbetreffende plaats aangeven.

Versturen van persoonsgegevens
Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Makeitwork.nu verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens en voor het actualiseren van ons adressenbestand voor gerichte mailingen. Heeft U bezwaar tegen het ontvangen van E-mail aanbiedingen, dan kunt u dit aangeven door een E-mail te sturen met als onderwerp: verwijderen. Na ontvangst worden uw persoonsgegevens vernietigd.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bij het gebruik van persoonsgegevens op de website van het Makeitwork.nu wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33).
Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.

Persoonsgegeven
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.